Criteris avaluació

Els criteris aprovats pel departament d'educació física per aquest curs 2013/14 són els següents:
  • 10 % Prova escrita
  • 30 % Presentació de les fitxes amb l'explicació dels jocs o bé participació activa al bloc d'ed. física (*)
  • 10 % Direcció i execució de l’escalfament
  • 30 % Observació diària del treball de classe
  • 20 % Actitud (inclou hàbits higiènics i dutxa o canvi de samarreta)
(*) La participació activa al bloc d’educació física, explicant correctament un mínim del 75 % dels jocs, esports o activitats dutes a terme, i proposant variacions o altres activitats, opinant, facilitant enllaços d’interès... permetrà a l’alumne/a estalviar-se la presentació del dossier del trimestre.
Molt important: Per aplicar els percentatges cal haver presentat el dossier del trimestre o haver fet el bloc, i haver participat de forma activa a les classes.

Criteris per superar el curs
  • Aprovar 2 de les 3 avaluacions, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera amb una nota inferior a 4 i la mitjana surti aprovada
Recuperació dels trimestres suspesos:
  • Presentació del dossier del trimestre amb un mínim del 75 % d’activitats realitzades i una prova escrita del temes desenvolupats durant el trimestre.
Prova de recuperació de tot el curs (setembre):
  • Presentació del dossier del curs (30%)
  • Prova de conceptes del curs (70%).
La nota dels exàmens de recuperació serà de 6 com a màxim.

Prova per millorar nota:
  • La prova per millorar nota serà conceptual i dels tres trimestres.