Normativa

L'àrea d’Educació Física estableix les següents normes de funcionament pel correcte desenvolupament de l'assignatura en relació als espais, material i assistència.
 
PROTOCOL

1.- L’alumnat sortirà de la seva classe amb la mascareta posada i es dirigirà al punt de trobada establert per a cada grup.

2.- S’asseuran distanciats almenys 1 m.

3.- Després de passar llista i d’haver explicat l’activitat de la sessió l’alumnat es traurà la mascareta i la guardarà en una bossa de roba o de paper.

4.- L’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic o desinfectant.

5.- S’iniciarà la pràctica física.

6.- L’alumnat un cop acabada la sessió, i si és necessari, netejarà el material utilitzat amb vaporitzador.

7.- Tot seguit es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic o desinfectant, es posarà la mascareta i anirà a la següent classe mantenint el distanciament d’almenys un metre amb els companys/es.  

A.- Instal·lacions
Les classes es realitzaran preferiblement en espais oberts, sempre que sigui possible a la pista poliesportiva i pati del centre així com rodalies -poliesportiu de les piscines o espais naturals com La Ventonella-. 
Quan per motius meteorològics adversos no es pugui fer classe a l'exterior es farà classe a l'aula ordinària.

a.1.- Pista poliesportiva
 • Durant les hores de classe, sols poden estar al pati l'alumnat que tingui classe d'EF per tant no hi pot haver alumnat a les escales, davall del porxo o passejant pel pati a menys que estiguin amb un professor/a. Ser-hi sense permís és motiu de falta.
 • Es podrà beure sempre que es demani prèviament al professor. 
 • Serà sancionat amb falta penjar-se de les cistelles de bàsquet, porteries d'handbol, xarxes de voleibol, pujar pel rocòdrom...
a.2.- Gimnàs
 • Degut a la covid enguany no es podrà utilitzar. 
a.3.- Vestidors
 • L'alumnat vindrà canviat de casa. L’alumnat no es podrà canviar de roba als vestuaris del centre.
 • Quan surti de l'aula ordinària es rentarà les mans amb hidrogel.
 • Si es la darrera hora de classe portarà el seu material i el deixarà a la zona assignada del pati.
 • Degut a les dimensions i característiques dels vestidors aquest curs no es faran servir, això suposa que tot l’alumnat ha de venir de casa amb la roba i el calçat adequat per la pràctica d’activitat física.
  Es proposaran activitats amb el mínim contacte entre els alumnes i sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5m. 
  Durant la realització dels exercicis i activitats s’intentarà establir grups i subgrups fixes.
  Es recorda que no és permès l’ús de mòbils al centre, per tant, eviteu portar-ne.
B.- Material
 • És totalment obligatori portar l’Agenda Escolar a classe d’Educació Física.
 • Degut a la covid aquest curs es demanarà sovint que sigui el propi alumnat que porti el seu propi material (raquetes, patinets, skates...), i també es programaran tot un seguit de sessions per tal que l'alumnat es construeixi ell mateix el material. 
  L'alumnat i professorat respectarà i vetllarà per la conservació i manteniment del material, per tal d’evitar el seu deteriorament i les possibles pèrdues. S’intentarà no oblidar material al pati.
 • El professor comptarà i revisarà el material a la sortida i entrada del magatzem. En cas de pèrdua o desperfecte serà reposat pel responsable si es coneix, o pel grup si és desconeix (aquest fet està contemplat al NOFC).
 • L'alumnat, sempre que es requereixi, ajudarà a treure i recollir el material necessari. Qui no respecti aquest sistema d'organització serà valorat negativament en l'apartat d'actitud.
 • No es deixarà cap tipus de material d'EF fora de les hores de classe.
C.- Criteris per avaluar l'Assistència
 • L'assistència a classe és obligatòria.
 • Tant el professor com l'alumnat seran puntuals en començar i acabar la classe. Les classes començaran i acabaran en sonar la timbre del centre. No s’entrarà a les dependències de l’edifici fins que no ho indiqui el professor. La manca de puntualitat serà valorada negativament.
 • L'alumnat ha de portar xandall o roba d'esport i calçat adient. No serà permesa la pràctica sense complir aquest requisit i es considerarà sessió de no pràctica.
 • Les faltes d'assistència les justificaran els pares a través de l’agenda escolar, on s'especificarà el dia d’absència i els motius.
 • En cas d'absència per malaltia s'ha de justificar a través d'un certificat mèdic, on s'especificarà:
  • La malaltia que pateix l'alumne/a.
  • Durada de la malaltia.
  • Tipus d'activitat per les quals s'està impossibilitat.
 • Els justificants s’hauran de presentar el dia que es retorna a classe. Cas contrari es notificarà a l’agenda.
 • En cas d’assistència però de no pràctica s'haurà de fer la fitxa corresponent i col·laborar en l'organització de la classe. En acabar la classe el professor recollirà aquesta fitxa que passarà a formar part de l’arxiu de l’alumne/a. L'alumnat que no fa classe pràctica farà aquesta fitxa al lloc indicat pel professor, sense marxar o aixecar-se del lloc.
 • L'alumnat que tot hi assistir a classe no realitzi la pràctica durant 5 sessions, haurà de presentar un treball teòric sobre un tema prèviament acordat amb el professor –és totalment obligatori la presentació d’aquest treball per poder aprovar-.